Uitgangspunten Stichting Archeologie in het Maasmondgebied

 

De stichting stimuleert kennisvermeerdering (onderzoek) en kennisspreiding (communicatie) waar het gaat om de archeologie van het Maasmondgebied.

 
  • Het Maasmondgebied omvat Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Voorne-Putten, IJsselmonde en Capelle aan den IJssel. Het bestuur behoudt zich het recht voor om hier in voorkomende gevallen van af te wijken.
  • De stichting financiert geen archeologische werkzaamheden die andere partijen minimaal verplicht zijn te doen vanwege wet- en regelgeving. Ook financiert de stichting geen ruimtelijke inrichtingsplannen.
  • De stichting opereert binnen het werk- en kennisgebied van de afdeling Archeologie van de gemeente Rotterdam: Archeologie Rotterdam (BOOR). De Stichting houdt daarom rekening met de belangen van Archeologie Rotterdam en betrekt deze instelling als adviseur bij de toekenning van subsidies.
  • De stichting weegt bij subsidietoekenning  mee:
  1. Of er inkomsten/revenuen te verwachten zijn uit het project die op korte of langere termijn ten gunste komen van de stichting.
  2. Het aantal partijen dat meewerkt of  belang heeft bij de realisatie van het project.
  3. De ‘impact’ die het project heeft voor wat betreft kennisvermeerdering of promotie van de archeologie.
  4. Of de aanvrager ook bijdragen van andere partijen heeft weten te realiseren / de inspanning die hiervoor is verricht.