Procedure en voorwaarden voor aanvraag en beoordeling van donatieverzoeken

 

 Aanvraag indienen

Aanvragen voor een donatie kunnen het gehele jaar worden ingediend en dienen minimaal twee maanden voor aanvang van het project volledig te zijn ontvangen door de stichting. De stichting kent een gestandaardiseerd aanvraagformulier, dat digitaal (dit heeft de voorkeur) of per post toegestuurd kan worden. Het maximale bedrag dat aangevraagd kan worden is € 20.000 euro. Het bestuur behoudt zich het recht voor om hier in voorkomende gevallen van af te wijken.

 

Een volledige aanvraag bevat:

- een ingevuld aanvraagformulier (met daarin onder meer);
- gegevens van de aanvragende instelling (indien relevant: statuten en uittreksel inschrijving KvK);
- indien van toepassing: laatst verschenen jaarrekening en jaarverslag;
- een uitgebreide projectbeschrijving;
- een overzicht van instellingen waar eveneens een aanvraag voor een bijdrage is ingediend, en indien van toepassing de resultaten van deze aanvragen;
- een gedetailleerde begroting en dekkingsplan;
- naam, telefoonnnummer en e-mailadres van één of meer contactpersonen;
- relevante informatie over uw organisatie en activiteiten;
- indien van toepassing kopie van offerte.

  

Behandeling en besluit

Voor de behandeling van verzoeken om financiële steun  is het bestuur verantwoordelijk. Het bestuur beoordeelt de projecten op inhoud en kwaliteit en bepaalt of een aanvraag voor financiële steun wordt gehonoreerd. Dit gebeurt in de bestuursvergadering (ca. vier keer per jaar) of indien nodig tussentijds. Het streven is binnen twee maanden over een aanvraag te besluiten. Organisaties die een donatie toegekend krijgen, ontvangen hiervan een bevestigingsbrief.